CROESO

Rydym bellach wedi cyflwyno ein cais cynllunio i Gyngor Caerdydd, a bydd cyfle nawr i roi sylwadau ar y cais ar borth cynllunio Cyngor Caerdydd, lle cedwir holl ddogfennau’r cyflwyniadau cynllunio.

Cynhaliwyd ein hymgynghoriad statudol PAC rhwng 22 Mawrth 2024 a 19 Ebrill 2024, gyda phartïon â diddordeb yn gallu gweld dogfennau’r cais cynllunio drafft ar gyfer y safle, a chyflwyno eu hadborth ar ein cynigion.

Rydym wedi dadansoddi’r adborth a dderbyniwyd yn ystod y broses hon. Cafodd hwn ei lunio wedyn yn adroddiad yr Ymgynghoriad, sydd wedi’i gyflwyno ochr yn ochr â’r cais cynllunio i Gyngor Caerdydd ym mis Mai 2024.

Gweminar

Gwnaethom hefyd gynnal gweminar ar 16 Ebrill am 12.30pm, ac mae recordiad o’r gweminar ar gael isod. Sylwer bod y sesiwn hon wedi’i chyflwyno yn Saesneg. 

Fusion Group Logo

Am Fusion

Yn Fusion, rydym yn ymroddedig i ddarparu’r profiad gorau posibl i fyfyrwyr yn eu dinasoedd prifysgol dewisol. Credwn y dylid ystyried a dylunio pob agwedd ar fywyd myfyrwyr yn ofalus, o’n mannau byw ac astudio crefftus hardd i’n cyfleusterau cymdeithasol heb eu hail a’n ffocws ar les a chynaliadwyedd.


Fel arloeswyr ac arweinwyr yn ein diwydiant, rydym yn gyson yn archwilio ffyrdd arloesol o gydweithio â’n partneriaid a gweithredu o fewn ein hadeiladau yn seiliedig ar nodweddion unigryw’r dinasoedd lle rydym yn datblygu ac yn gweithredu. Mae hyn yn arbennig o wir yng Nghaerdydd lle mae gennym hanes helaeth o ddarparu llety i fyfyrwyr. Y cynnig hwn fydd ein pedwerydd cynllun yn y ddinas a’n pumed yn gyffredinol yng Nghymru.


Rydyn ni bob amser yn blaenoriaethu’r amgylchedd, ein pobl, a’n myfyrwyr ym mhopeth a wnawn. Mae ein hethos byw cadarnhaol yn sail i bopeth a wnawn, gan sicrhau bod gan ein myfyrwyr fynediad at gyfleusterau a mannau byw gwych, yn ogystal â phrofiad cyfoethog a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar eu bywydau.


CYNIGION

Mae Fusion Students wedi cyflwyno cais am ganiatâd cynllunio i ddymchwel adeilad Cwrt Longcross ac ailddatblygu’r safle ar gyfer Llety Myfyrwyr a Adeiladir yn Bwrpasol, yn cynnwys tua 650 o fannau gwely myfyrwyr + mannau amwynder myfyrwyr yn ogystal â defnydd masnachol cymysg ar y llawr gwaelod. Bydd yr adeilad yn gyfuniad o uchderau, hyd at 18 llawr yn gyffredinol.

Cynllun

Mae’r safle yn cynnwys tir yng Nghwrt Longcross, 47 Heol Casnewydd, Y Rhath, Caerdydd, CF24 0AD. Fe’i lleolir mewn man amlwg i’r gogledd-ddwyrain o Ganol Dinas Caerdydd, wedi’i ffinio gan yr A4161 (Heol Casnewydd) i’r de, Heol y Ddinas i’r gorllewin a Lôn Rhydychen i’r gogledd.


Mae Heol Glossop yn gorwedd i’r de ac yn cynnig golygfeydd amlwg tuag at y safle. Mae’r safle wedi’i leoli mewn lleoliad cynaliadwy iawn yn agos at fwynderau canol y ddinas a’r ddwy brifysgol. Bydd y safle hefyd yn elwa o welliannau trafnidiaeth gynaliadwy arfaethedig ar hyd Heol Casnewydd i gyd.


Mae’r safle wedi’i leoli ar hyd porth allweddol i Ganol y Ddinas a Heol y Ddinas. Mae wedi’i amgylchynu gan adeiladau uchel, sy’n estyniad o wead trefol canol y ddinas. O’r herwydd, bydd unrhyw ddatblygiad ar y safle hwn yn dod yn chwaraewr gweithredol yn nenlinell y ddinas wrth agosáu at y ddinas neu ei gadael. Bydd angen i gynigion ystyried yr adeiladau rhestredig treftadaeth Gradd 2 yn y cyffiniau a chael eu dylunio i gyd-fynd â’r gorwel o olygfeydd allweddol yn yr ardal leol.


Mae cymysgedd bywiog o ddefnyddiau o amgylch y safle, y gallai cymuned newydd o fyfyrwyr eu cefnogi.

Cynigion

Mae’r Datblygiad Arfaethedig yn cynnwys dymchwel yr adeilad presennol a chodi Llety Myfyrwyr a Adeiladwyd i’r Pwrpas o’r newydd a mannau masnachol ar y llawr gwaelod a gwaith cysylltiedig.


Bydd y datblygiad arfaethedig yn cynnwys llety myfyrwyr a fydd yn gwasanaethu’r Prifysgolion gerllaw, ynghyd â rhywfaint o ofod masnachol ar y llawr gwaelod ar Heol Casnewydd ac/neu Heol y Ddinas. Mae’r opsiynau a archwiliwyd ar gyfer màs yr adeilad ar hyn o bryd yn dangos uchder uwch ar gornel Heol y Ddinas/Heol Casnewydd ag 14 llawr + llawr gwaelod, gyda ffurfiau adeilad is i’r gogledd a’r dwyrain lle mae’r safle gyferbyn â datblygiad is.


Mae arwynebedd llawr gwaelod wedi’i nodi ar gyfer cymysgedd o ddefnyddiau masnachol i ddarparu’r potensial mwyaf ar gyfer meddiannaeth ynghyd â gofod amwynder PBSA a mynedfa’r prif adeilad. Bydd y cynigion yn bennaf yn ddatblygiad heb geir, gyda mannau parcio i’r anabl / mannau symud i mewn/allan y ceir mynediad iddynt o Lôn Rhydychen.


Cynhaliwyd trafodaethau cyn ymgeisio gyda Chyngor Caerdydd, ac mae’r cynllun wedi’i ddiwygio i gymryd i ystyriaeth amrywiol sylwadau a wnaed gan y Cyngor.

Dylunio a Strydlun

Bydd y dyluniad yn cynnwys tŵr sy’n sefyll ar ei ben ei hun, sy’n rhoi cyfle am hunaniaeth unigryw. Bydd yr elfen dalach ar gyffordd Heol y Ddinas/Heol Casnewydd yn nodi’r porth i ardaloedd Canol y Ddinas / y Rhath.


Mae opsiynau trin uchder yn cael eu hystyried yn fanwl ond byddant yn cynnwys cyfeiriadau at elfennau mwy traddodiadol yn yr ardal, gan gynnwys cyd-destun megis Ysbyty Brenhinol Caerdydd gerllaw. Mae’r defnydd o frics llwydfelyn / llwyd ag elfennau cyferbyniol yn opsiwn arfaethedig.

Bydd blaen yr adeilad yn cael ei osod yn ôl ar hyd Heol Casnewydd, gan ganiatáu ar gyfer parth cyhoeddus gwell gan gynnwys coed stryd.


Bydd ffryntiadau gweithredol yn cael eu darparu i Heol Casnewydd a Lôn Rhydychen, trwy ddarparu gofod masnachol ac amwynder uchder dwbl ar y llawr gwaelod. Bydd hyn yn darparu mwy o bresenoldeb stryd, yn wahanol i adeilad presennol Cwrt Longcross.


Mae lleoliad y safle ar gyffordd dwy brif stryd a defnyddiau masnachol presennol yn yr ardal leol yn darparu cyfleoedd i actifadu’r stryd gyda defnyddiau masnachol atyniadol a chyflenwol.


Bydd y llinell adeiladu i Lôn Rhydychen hefyd yn cael ei gosod yn ôl, gan ganiatáu ar gyfer parcio hygyrch a gwasanaethu i Lôn Rhydychen.


Bydd tirweddu cysylltiedig a mannau amwynder cymunedol yn cefnogi’r llety myfyrwyr arfaethedig. Bydd mannau amwynder myfyrwyr hefyd yn helpu i actifadu’r strydlun.

Llety Arfaethedig

Bydd meintiau unedau arfaethedig yn fwy na’r meintiau lleiaf sydd eu hangen. Darperir cymysgedd o fathau o unedau clwstwr a meintiau o glystyrau, gyda chegin gymunedol / mannau cymdeithasol ar gyfer pob clwstwr. Cynigir cymysgedd o feintiau stiwdio hefyd. Ymhellach, bydd mannau amwynder cymunedol ar draws y cynllun yn cael eu darparu ar gyfer pob uned.

Hyblygrwydd

Bydd modd ailddefnyddio ac addasu’r cynlluniau arfaethedig yn y dyfodol, pe bai’r galw am PBSA yn lleihau. Mae natur fodiwlaidd yr unedau PBSA yn creu egwyddor syml ar gyfer trosi i ddefnyddiau eraill. Mae defnyddiau amgen cydnaws yn cynnwys gwestai a chyd-fyw.


Llinell Amser y Prosiect

Mawrth 2024

Cyfnod dylunio

22 Mawrth 2024

PAC (ymgynghoriad statudol) yn agor ar gyfer sylwadau

19 Ebrill 2024

PAC (ymgynghoriad statudol) yn cau am sylwadau

Diweddariadau dylunio o adborth ymgynghoriad PAC

Mai 2024

Cyflwyno cais cynllunio

YMUNWCH Â’R SGWRS

Dweud eich dweud!

Er bod ein hymgynghoriad bellach wedi cau ac mae’r cais am ganiatâd cynllunio wedi’i gyflwyno, os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Hysbysiad preifatrwydd

Drwy gwblhau a chyflwyno’r holiadur hwn rydych yn cadarnhau eich bod wedi cael ein Hysbysiad Preifatrwydd ac wedi’i ddarllen. Mae eich data personol yn cael eu casglu yn unol â thelerau ein Hysbysiad Preifatrwydd. Gellir lawrlwytho ein Hysbysiad Preifatrwydd yn:

Cysylltu â Ni

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu awgrymiadau, neu i gofrestru ar ein rhestr bostio, anfonwch e-bost atom:

Y tîm

Fusion Group Team Logo

Fusion

Mae’r brand Fusion yn bodoli i greu mannau, lleoedd a chartrefi meddylgar sy’n cyfoethogi, gwella ac ysbrydoli pwy bynnag sy’n byw ynddynt.

Mae popeth y mae Fusion yn ei wneud wedi’i ystyried yn feddylgar i helpu myfyrwyr i gael y gorau o’u profiad yn y ddinas Brifysgol o’u dewis. O fannau byw ac astudio wedi’u dylunio’n hyfryd i gyfleusterau heb eu hail sy’n canolbwyntio ar les a chynaliadwyedd.

Gyda hanes llwyddiannus o ddarparu llety myfyrwyr o ansawdd uchel ac adeiladu cymunedau cryf, mae Fusion yn fusnes teuluol sy’n ceisio ailddiffinio’r sector mewn ffordd gadarnhaol.

Corstorphine & Wright Team Logo

Corstorphine & Wright

Mae Corstorphine & Wright yn bractis pensaernïol gyda swyddfeydd ar hyd a lled y DU. Rydym yn ymfalchïo mewn creu dyluniadau deallus sy’n creu cysylltiad emosiynol i bobl.
Mae gennym ymagwedd cleient-ganolog tuag at ddylunio, sy’n ein galluogi i greu lleoedd sy’n meithrin cysylltiad dynol tra’n ychwanegu gwerth masnachol, dinesig a chymdeithasol.

Rhomco team logo

Rhomco

Wedi’i sefydlu yn 2007, mae Rhomco yn ddarparwr blaenllaw o ymgynghoriaeth eiddo masnachol ac adeiladu sy’n cynnig yr ystod lawn o reolwyr prosiect, tirfesur adeiladau, ymgynghoriaeth costau a gwasanaethau cysylltiedig â CDM.


Gan weithredu ar draws y DU rydym yn cynnig atebion pwrpasol sydd bob amser yn cyflawni. Rydym yn ymfalchïo’n fawr yn lefel y gwasanaeth a ddarparwn ac mae gennym hanes profedig o ffurfio perthnasoedd gwaith cryf, parhaus. Mae gan ein tîm wybodaeth drylwyr ac ymarferol am faterion adeiladu, tirfesur ac adeiladu a dealltwriaeth gref o gyfraith eiddo.


Rydym yn canolbwyntio ar y cleient, yn ymroddedig ac yn wirioneddol eisiau darparu cyngor sy’n werth chweil ac yn berthnasol. Rydym wedi ymrwymo i anghenion unigol ein cleientiaid ac mae ein pobl dalentog, broffesiynol yn aml yn gwneud yr hyn sy’n ymddangos yn amhosibl yn bosibl.


Rydym yn angerddol am yr hyn a wnawn ac rydym bob amser yn ymdrechu i ddarparu lefel eithriadol o wasanaeth. Rydym yn cael ein gyrru gan atebion, yn canolbwyntio ar y cleient, yn ymroddedig ac yn ymwybodol yn fasnachol. Rydym yn wrandawyr ac yn arweinwyr.

Shear team logo

Shears

Mae Shear Design Cyf yn bractis peirianneg sifil a strwythurol cydlynol sy’n darparu ystod amrywiol o wasanaethau ymgynghori amlbwrpas ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat yn y DU. Wedi’i leoli’n gadarn yng Nghaerdydd, mae’r pencadlys wedi’i feddiannu gan dîm sifil a strwythurol sy’n amrywiol ddiwylliannol, integredig a chydweithredol.

Peace Planning team logo

Pearce Planning

Rydym yn Ymgynghoriaeth Gynllunio fach gyda chyfoeth o brofiad yn darparu cyngor proffesiynol arbenigol i gleientiaid yn y sectorau preifat a chyhoeddus ar y broses cynllunio a datblygu ar safleoedd ledled y DU. Rydym yn ymfalchïo mewn darparu gwasanaeth personol a phroffesiynol sydd weithiau’n cael ei golli mewn practisau mwy.


Mae’r tîm yn darparu cyngor cadarn a chyfeillgar ar gynigion datblygu mewn llawer o ddinasoedd ac yn gweithio’n uniongyrchol i dirfeddianwyr, hyrwyddwyr, datblygwyr, penseiri a rheolwyr prosiect. Ein rôl ni yw darparu cyngor cynllunio cyffredinol a thechnegol gan weithio gyda’r timau pensaernïol a thechnegol a gasglwyd ynghyd. Ni yw’r rhyngwyneb â’r Awdurdodau Cynllunio Lleol a’n nod yw helpu i lywio cleientiaid drwy’r broses gynllunio neu ddarparu cymorth i drydydd partïon.

Grasshopper team logo

Grasshopper

Rydym yn asiantaeth gyfathrebu arobryn ag agwedd greadigol ac ymrwymiad i ymgysylltu â chymunedau. Ein nod yw sicrhau newidiadau cadarnhaol yn y byd o’n cwmpas.


Rydym yn helpu sefydliadau i gysylltu â phobl ac i bartneru â’u cymunedau i drawsffurfio lle maent yn gweithio ac yn byw. Ein nod yw gweithio gyda chymunedau i gyflwyno prosiectau gwell a gwerth cymdeithasol parhaol.