Awgrymiadau Cwestiynau Cyffredin

1. Pam fod y lleoliad hwn wedi’i ddewis ar gyfer llety pwrpasol i fyfyrwyr?

Mae safle Cwrt Longcross wedi’i ddewis gan Fusion Students gan ei fod wedi’i leoli yng nghanol Caerdydd, dinas sydd â galw mawr am lety ychwanegol pwrpasol i fyfyrwyr, ac sy’n agos at gampysau Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol De Cymru.

2. Pam fod angen mwy o lety myfyrwyr ar Gaerdydd?

Mae angen mwy o lety myfyrwyr yng Nghaerdydd gan fod galw cryf parhaus am lety pwrpasol ychwanegol i fyfyrwyr (PBSA). Mae adroddiad diweddar gan Cushman a Wakefield yn dweud bod cynnydd wedi bod yn nifer y myfyrwyr amser llawn yng Nghaerdydd o 2012/13 i 2021/22 o 10,295 o fyfyrwyr, na ddiwallwyd gyda chynnydd cyfatebol mewn llety pwrpasol.

Ymhellach, canfu astudiaeth ddiweddar a gynhyrchwyd gan Knight Frank yn 2022 fod 38,465 o fyfyrwyr amser llawn yng Nghaerdydd, ond dim ond tua 17,440 o welyau (PBSA + llety prifysgol). Felly nid oedd 55% o fyfyrwyr yng Nghaerdydd yn gallu cael mynediad at lety pwrpasol i fyfyrwyr. Mae hyn yn cyfateb i gymhareb myfyriwr i wely o 2.2:1. Bydd darparu PBSA ychwanegol yn helpu i leihau’r ddibyniaeth barhaus ar Dai Amlfeddiannaeth, a thrwy hynny dros amser yn rhyddhau tai myfyrwyr HMO i’r farchnad ehangach.

3. A fydd yr adeilad hwn yn gynaliadwy?

Bydd yr adeilad yn cael ei ddylunio i gael BREEAM Ardderchog o leiaf, gyda’r dyhead o gyflawni gradd Rhagorol. Defnyddir dull adeiladu ‘Ffabrig yn gyntaf’ – h.y. gwneud y gorau o berfformiad y cydrannau a’r deunyddiau sy’n rhan o’r adeiladwaith ei hun, cyn ystyried defnyddio systemau gwasanaethau adeiladu mecanyddol neu drydanol. Bydd mesurau effeithlonrwydd ynni goddefol yn cael eu defnyddio lle bo modd. Disgwylir y bydd pympiau gwres ffynhonnell aer yn cael eu gosod.

4. Pam na allwch chi adnewyddu’r adeilad presennol?

Mae Corstorphine & Wright wedi cynnal dadansoddiad manwl o’r adeilad presennol ac wedi asesu nifer o opsiynau yn ymwneud â chadw’r cyfan neu ran o’r adeilad presennol. Mae’r cyfyngiadau allweddol a nodwyd yn cynnwys:

  • Mae’r crynswth presennol yn rhoi ymgysylltiad gwael â strydoedd ac amgáu tir
  • Nid yw’r strwythur presennol yn cyd-fynd yn dda â’r unedau ystafell wely gorau posibl
  • Mae uchderau masnachol presennol yn aneffeithlon ar gyfer preswyl

Yn ogystal â chreu cynllun aneffeithlon, teimlai’r tîm ymgynghorol y gellid gwella’r crynswth presennol i wella’r strydlun a’r ymdeimlad o amgáu a dathlu’r porth i mewn i’r ddinas.

Ystyriwyd cynllun cadw rhannol ond mae materion yn ymwneud â thrawsnewid i elfennau adeiladu newydd. Yn y pen draw, bydd cynllun adeiladu newydd yn rhoi mwy o fanteision i’r safle.

5. Beth yw amserlen y prosiect?

Disgwylir i gais cynllunio gael ei gyflwyno i Gyngor Caerdydd ym mis Mai 2024. Mae’n debygol y bydd y cais yn cymryd tua 3-4 mis i benderfynu arno, gan ragdybio bod cynnydd da yn cael ei wneud. Gan gymryd yn ganiataol y rhoddir caniatâd cynllunio, disgwylir y bydd gwaith dymchwel yr adeilad presennol yn dechrau erbyn diwedd 2024 / dechrau 2025.